CÔNG TY TNHH HOA Ý

HOA Y CO LTD

CÔNG TY HOA Ý

CÔNG TY HOA Ý

CÔNG TY HOA Ý
CÔNG TY HOA Ý

TRANG CHỦ Sản phẩm Cannon Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon Nhớt kế mao quản chảy ngược Fenske Opaque

 

Mã sản phẩm Size Hệ số độ nhớt
(mm²/s²)
Thang độ nhớt (mm²/s)†
Chưa hiệu chuẩn Đã hiệu chuẩn Thấp Cao
9721-E50 9721-F50 25 0.002 0.4 2.0
9721-E53 9721-F53 50 0.004 0.8 4.0
9721-E56 9721-F56 75 0.008 1.6 8.0
9721-E59 9721-F59 100 0.015 3.0 15
9721-E62 9721-F62 150 0.035 7.0 35
9721-E65 9721-F65 200 0.1 20 100
9721-E68 9721-F68 300 0.25 50 250
9721-E71 9721-F71 350 0.5 100 500
9721-E74 9721-F74 400 1.2 240 1200
9721-E77 9721-F77 450 2.5 500 2500
9721-E80 9721-F80 500 8.0 1600 8000
9721-E83 9721-F83 600 20 4000 20000
9721-E86 9721-F86 650 45 9000 45000
9721-E89 9721-F89 700 100 20000 100000

† Thang độ nhớt mm²/s thể hiện thời gian chảy từ 250 đến 1000 giây cho size 25
và 200 đến 1000 giây cho tất cả các size còn lại.